Kecemerlangan Pembuatan
Pesanan daripada Presiden
Melalui operasi perniagaan kami di persada dunia, kami berazam untuk mencipta aras-aras tanda yang baru dalam bidang olahan haba, dengan fokus yang khusus ke atas teknologi berinovasi, yang digabungkan dengan Kualiti, Kos dan Penyampaian (QCD).
Terma Penggunaan

Dowa Thermotech Ltd berusaha untuk memastikan bahawa maklumat yang diberikan di laman ini sentiasa tepat dan lengkap seboleh mungkin. Namun, Dowa Thermotech Ltd tidak dapat memberi jaminan ketepatan maklumat tersebut. Dowa Thermotech Ltd tidak boleh dipertanggungjawabkan ke atas apa-apa kerosakan yang ditanggung oleh pengunjung ke laman web ini dan/atau pihak ketiga yang diakibatkan oleh penggunaan laman ini dan maklumat yang terkandung di dalamnya.

Laman web ini dan kandungannya disediakan atas dasar "sepertimana". Penggunaan laman web ini dan kandungannya adalah dengan risiko pengguna semata-mata. Laman web ini dan kandungannya disediakan tanpa mana-mana perwakilan, pengendorsan, atau apa-apa jenis waranti, sama ada nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana waranti hak milik atau ketepatan dan mana-mana waranti yang tersirat ke atas kebolehpasaran, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau tanpa pelanggaran, dengan pengecualian tunggal waranti-waranti (sekiranya ada) yang tidak dapat dikecualikan secara nyata di bawah undang-undang yang berkuatkuasa. Dowa Thermotech Ltd juga tidak membuat perwakilan, pengendorsan, atau waranti, sama ada nyata atau tersirat, berkenaan dengan mana-mana laman web yang dikendalikan oleh pihak ketiga.

Pembatasan Liabiliti

Dalam apa jua keadaan pun, syarikat ini tidak akan dipertanggungjawabkan ke atas apa-apa kerosakan, termasuk, tanpa pembatasan, kerosakan tidak langsung, sampingan, berbangkit atau punitif, sama ada di bawah kontrak, tort atau mana-mana teori liabiliti yang lain, yang timbul berhubungan dengan penggunaan laman web ini oleh mana-mana pihak atau berhubungan dengan apa-apa kegagalan prestasi, ralat, peninggalan, gangguan, kecacatan, kelewatan dalam pengendalian atau penghantaran, virus komputer, kegagalan sistem garis, kehilangan data, atau kehilangan penggunaan yang berkaitan dengan laman web ini, atau mana-mana laman web yang dikendalikan oleh mana-mana pihak ketiga atau apa-apa kandungan laman web ini atau mana-mana laman web yang lain, walaupun syarikat ini menyedari akan kemungkinan kerosakan tersebut.

Hak Cipta dan Lain-Lain Harta Intelektual

Melainkan jika dinyatakan sebaliknya dengan jelas atau seperti dinyatakan di bawah, semua kandungan di laman web ini, termasuk kertas putih, kajian kes, grafik, ikon dan rupa keseluruhan laman web ini adalah harta milik tunggal dan eksklusif Dowa Thermotech Ltd.

Penggunaan Laman Web

Kandungan yang terkandung di laman web ini hanya untuk kegunaan peribadi pengguna laman web semata-mata. Anda tidak boleh menyalin (selain daripada salinan untuk kegunaan peribadi), mengubah suai, mengedar, menghantar, memapar, mempersembah, menghasilkan semula, memindah, menjual semula, atau mencetak semula mana-mana kandungan laman web ini tanpa kebenaran bertulis daripada syarikat ini terlebih dahulu, yang boleh tidak diberikan bergantung pada budi bicara mutlaknya.

Pengubahsuaian

Dowa Thermotech Ltd boleh, pada bila-bila masa, membuat pengubahsuaian, perubahan, dan pemindaan kepada kandungan laman web ini, tanpa notis terlebih dahulu. Anda bertanggungjawab untuk selalu menyemak terma-terma dan syarat-syarat ini. Penggunaan berterusan laman web ini berikutan mana-mana pengubahsuaian, perubahan atau pemindaan bermakna anda menerima pengubahsuaian, perubahan, atau pemindaan tersebut, yang boleh tidak diberikan bergantung pada budi bicara mutlaknya.